声母韵母表图片(声母韵母表图片 拼读)

拼读表(三)声母和复韵母的拼读

1、bāi bái bǎi bài

2、pāi pái pǎi pài

3、— mái mǎi mài

4、dāi — dǎi dài

5、tāi tái — tài

6、— — nǎi nài

7、— lái — lài

8、gāi — gǎi gài

9、kāi — kǎi kài

10.hāi hái hǎi hài

11.zhāi zhái zhǎi zhài

12.chāi chái chǎi chài

13.shāi — shǎi shài

14.zāi — zǎi zài

15.cāi cái cǎi cài

16.sāi — — sài

17.wāi — wǎi wài

18.bēi — běi bèi 19.pēi péi — pèi

20.— méi měi mèi

21.fēi féi fěi fèi

22.— — děi —

23.— — něi nèi

24.lēi léi lěi lèi

25.— — gěi —

26. kēi — — —

27.hēi — — —

28.— — — zhèi

29.— shéi — —

30 .— zéi — —

31.wēi wéi wěi wèi

32.duī — — duì

33.tuī tuí tuǐ tuì

34. guī — guǐ guì

35.kuī kuí kuǐ kuì

36.huī huí huǐ huì

37.zhuī — — zhuì

38.chuī chuí — —

39.— shuí shuǐ shuì

40.— ruí ruǐ ruì

41.— — zuǐ zuì

42.cuī — cuǐ cuì

43.suī suí suǐ suì

44.bāo báo bǎo bào

45.pāo páo pǎo pào

46.māo máo mǎo mào

47.dāo dáo dǎo dào

48.tāo táo tǎo tào

49.nāo náo nǎo nào

50.lāo láo lǎo lào

51.gāo gáo gǎo gào

52.kāo — kǎo kào

53.hāo háo hǎo hào

54.zhāo zháo zhǎo zhào

55.chāo cháo chǎo chào

56.shāo sháo shǎo shào

57. — ráo rǎo rào

58. zāo záo zǎo zào

59.cāo cáo cǎo —

60. sāo — sǎo sào

61.yāo yáo yǎo yào

62.pōu póu pǒu —

63.mōu móu mǒu —

64. — — fǒu —

65.dōu — dǒu dòu

66.tōu tóu tǒu tòu

67.lōu lóu lǒu lòu

68.gōu — gǒu gòu

69.kōu — kǒu kòu

70.hōu hóu hǒu hòu

71.zhōu zhóu — zhòu

72.chōu chóu chǒu chòu

73.shōu shóu shǒu shòu

74.— róu — ròu

75.zōu — zǒu zòu

76.— — — còu

77.sōu — sǒu sòu

78. yōu yóu yǒu yòu

79.diū — — —

80.niū niú niǔ niù

81.liū liú liǔ liù

82.jiū — jiǔ jiù

83.qiū qiú qiǔ —

84.xiū — xiǔ xiù

85.biē bié biě biè

86.piē — piě —

87.miē — — miè

88.diē dié — —

89.tiē — — tiè

90.niē nié — niè

91.liē — liě liè

92.jiē jié jiě jiè

93.qiē qié qiě qiè

94.xiē xié xiě xiè

95.juē jué juě juè

96.quē qué — què

97.xuē xué xuě xuè

98.yuē — yuě yuè

99.bān — bǎn bàn

100.pān pán — pàn

101.mān mán mǎn màn

102.fān fán fǎn fàn

103.dān — dǎn dàn

104.tān tán tǎn tàn

105.nān nán nǎn nàn

106.— lán lǎn làn

107.gān — gǎn gàn

108.kān — kǎn kàn

109.hān hán hǎn hàn

110.zhān — zhǎn zhàn

111.chān chán chǎn chàn

112.shān — shǎn shàn

113.— rán rǎn —

114.zān zán zǎn zàn

115.cān cán cǎn càn

116.sān — sǎn sàn

117.yān yán yǎn yàn

118.wān wán wǎn wàn

119.bēn — běn bèn

120.pēn pén — pèn

121.mēn mén — mèn

122.fēn fén fěn fèn

123. — — — dèn

124. — — — nèn

125.gēn gén gěn gèn

126.— — kěn kèn

127.— hén hěn hèn

128.zhēn — zhěn zhèn

129.chēn chén chěn chèn

130.shēn shén shěn shèn

131. — rén rěn rèn

132.— — zěn zèn

133.cēn cén — —

134.sēn — — —

135.wēn wén wěn wèn

136.bīn — — bìn

137.pīn pín pǐn pìn

138. — mín mǐn —

139. — nín — —

140.līn lín lǐn lìn

141.jīn — jǐn jìn

142.qīn qín qǐn qìn

143.xīn xín xǐn xìn

144.yīn yín yǐn yìn

145.dūn — dǔn dùn

146.tūn tún tǔn tùn

147.lūn lún — lùn

148.— — gǔn gùn

149.kūn — kǔn kùn

150.hūn hún hǔn hùn

151.zhūn — zhǔn —

152.chūn chún chǔn —

153.— — shǔn shùn

154.— — — rùn

155.zūn — zǔn —

156.cūn cún cǔn cùn

157.sūn — sǔn —

158.jūn — — jùn

159.qūn qún — —

160.xūn xún — xùn

161.yūn yún yǔn yùn

162.lāng láng lǎng làng

163.gāng — gǎng gàng

164.kāng káng — kàng

165.hāng háng — hàng

166.zhāng — zhǎng zhàng

167.chāng cháng chǎng chàng

168.bāng — bǎng bàng

169.pāng páng pǎng pàng

170.māng máng mǎng —171.fāng fáng fǎng fàng

172.dāng — dǎng dàng

173.tāng táng tǎng tàng

174.nāng náng nǎng nàng

175..shāng — shǎng shàng

176.rāng ráng rǎng ràng

177.zāng — zǎng zàng

178. cāng cáng — —

179.sāng — sǎng sàng

180.yāng yáng yǎng yàng

181.wāng wáng wǎng wàng

182.bēng béng běng bèng

183.pēng péng pěng pèng

184.mēng méng měng mèng

185.fēng féng fěng fèng

186.dēng — děng dèng

187.tēng téng — —

188. — néng — —

189. — léng lěng lèng

190.gēng géng gěng gèng

191.kēng — — —

192.hēng héng — hèng

193.zhēng — zhěng zhèng

194.chēng chéng chěng chèng

195.shēng shéng shěng shèng

196.rēng réng — —

197.zēng — — zèng

198. — céng — cèng

199. sēng — — —

200. wēng — wěng wèng

201. bīng bíng bǐng bìng

202. pīng píng — —

203. — míng mǐng mìng

204. dīng — dǐng dìng

205. tīng tíng tǐng tìng

206. — níng nǐng nìng

207. — — jǐng jìng

208. qīng qíng qǐng qìng

209. xīng xíng xǐng xìng

210. yīng yíng yǐng yìng

211. dōng — dǒng dòng

212. tōng tóng tǒng tòng

213. — nóng — —

214. — lóng lǒng lòng

215. gōng — gǒng gòng

216. kōng — kǒng kòng

217. hōng hóng hǒng hòng

218. zhōng — zhǒng zhòng

219. chōng chóng chǒng chòng

220. — róng rǒng —

221. zōng — zǒng zòng

222. cōng cóng — —

223. sōng — sǒng sòng

224. yōng yóng yǒng yòng

 

关注公众号:zhantianss(长按复制)

本文来自作者:鬼斗车,不代表小新网立场!

转载请注明:https://www.xiaoxinys.cn/137437.html

(0)

相关推荐

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系我们举报,一经查实,本站将立刻删除。